A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
Drukuj Drukuj

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Kogo dotyczy Who is affected

Obywatele, przedsiębiorcy oraz podmioty chcący złożyć wniosek o ustalenie inwestycji

Czas realizacji Lead time

Do 2-ch miesięcy od daty złożenia wniosku. Do terminu wlicza się okres czasu, w którym dokonywane są uzgodnienia z organami dokonującymi uzgodnień projektu decyzji.

Wymagane dokumenty Required Documents


Wniosek

Wyrys z mapy ewidencji gruntów obrazujący położenie działek objętych zamierzeniem inwestycyjnym oraz działek sąsiadujących oraz wyrys z mapy sytuacyjno-wysokościowej dla obszaru jak wyżej (oryginał)

kopia mapy ewidencyjnej wraz z wypisem z ewidencji gruntów (terenu objętego wnioskiem)

charakterystyka inwestycji obejmująca:a. określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzenia lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów (stosowne umowy zawarte pomiędzy inwestorem a właściwą jednostką organizacyjną, gwarantujące uzbrojenie terenu)b.określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznejc.określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko

dokument potwierdzający ustanowienie służebności drogowej (nie dotyczy inwestycji sieciowych)

pełnomocnictwo udzielone przez inwestora (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) - w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika

aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego - dotyczy wnioskodawcy podlegającego rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

dowód zapłaty opłaty skarbowej

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z klauzulą ostateczności (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych: przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko

Opłaty Fees

1. Od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 107 zł (z wyjątkiem budownictwa mieszkaniowego),2. Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej)

Tryb odwoławczy Appeal mode

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna Legal basis

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.,
Art.50 Art.51, ust.1 Art.54)
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.,
Art.72, ust.3)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.)
© 2020 Urząd Miasta Zgierza
aplikacja: 1.9.6.1, baza: 1.5.19
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce
Zamknij